Efektiivne altruism on filosoofia ja ühiskondlik liikumine, mille eesmärk on olemasolevate ressurssidega võimalikult palju head teha. Meie mittetulundusühingu eesmärk on aidata suurendada inimeste arusaamist efektiivsest altruismist selleks, et nad saaksid tõhusamalt annetada või mõjusamaid karjäärivalikuid teha. Selleks korraldame näiteks uurimisprojekte, arutelusid, karjääriseminare, üks-ühele vestlusi ja anname välja stipendiume.

Miks tegeleda efektiivse altruismi edendamisega?

Kui rohkem inimesi pühendaks olulise osa oma vahenditest kõige pakilisematele üleilmsetele probleemidele ning tõhusamatele lähenemisviisidele, saavutataks märkimisväärsemat arengut nendega toimetulekul. Efektiivse altruismi edendamisel on potentsiaali mõjutada nii enda kui ka teiste annetusi ja karjäärivalikuid.

Efektiivse altruismi edendamisel on potentsiaali sellepärast, et selle tulemusena on varasemalt palju rohkem vahendeid suunatud kõige prioriteetsematesse probleemidesse. Näiteks GiveWell suunas 2018.  aastal üle 65 miljoni dollari kõige efektiivsematele heategevusühingutele üleilmse tervishoiu ja arengu vallas. 2019. aasta seisuga on üle 4000 inimese liitunud andmislubadusega Giving What We Can Pledge ja sellega lubanud anda koos üle 1,4 miljardi dollari enda elu jooksul kõige tõhusamatele heategevusühingutele. 80,000 Hoursi järgi on tuhanded inimesed üle terve maailma muutnud oma karjääriplaane heategevuslikult efektiivsemaks.

Teoreetiliselt võib efektiivse altruismi edendamisest mõelda nii. Näiteks kui üks inimene annetab 1000 € olulise probleemiga tegelemiseks, siis on tema mõju ainult see 1000 eurot. Kui aga see sama inimene veenaks 10 inimest annetama 1000 eurot olulise probleemiga tegelemiseks, siis tänu temale liiguks sellele probleemile 10 000 eurot ehk ta mõju oleks 10 korda suurem kui ise otse annetades. Sama põhimõte kehtib ka karjääri korral. Kui asun ise tegema tööd, mis on ühiskonna heaolu suurendamiseks väga tõhus, siis saavutatakse nii just minu töö jagu probleemis arengut. Kui aga veenan teisi inimesi töötama kõige prioriteetsemate probleemide kallal, on mõju veel suurem.

Efektiivse altruismi edendamisel on eeliseid konkreetsete probleemide ja meetmetega tegelemise ees sellepärast, et see võimaldab paindlikkust. Kui pühenduda ühele probleemile ja sekkumisele, siis seotakse ennast ainult selle probleemi ja sekkumisega. Kui näiteks tulevikus saadakse infot, mis mõjutab hinnangut probleemide ja sekkumiste kohta, on raske ühe probleemi või sekkumise eestkoste olukorraga kohanduda. Efektiivse altruismi edendamisel saab aga muuta oma soovitusi parimate probleemide, sekkumiste, karjääride ja annetuste kohta lihtsamalt. Annetaja saab lihtsalt suunata oma raha teistele probleemidele ja lahendustele ning eestkostega tegelev organisatsioon saab muuta oma projekti- ja karjäärisoovitusi.

Probleem

Eestis ei ole efektiivsele altruismile pühendunud inimesi eriti palju. Meie teada oleme ainus organisatsioon, mis otseselt efektiivse altruismi edendamisega Eestis tegeleb. Teised organisatsioonid, mis meile sarnanevad, prioriseerivad mõju hindamist Eesti kontekstis ja/või konkreetse probleemi kontekstis. Efektiivsele altruismile pühendumine tähendab regulaarset annetamist kõige efektiivsematele üleilmsetele heategevusühingutele ja/või efektiivse heategevusliku karjääri valimist ja/või ettevalmistumist eelnevalt nimetatatud moel annetamiseks ja/või töötamiseks.

Võimalikud probleemi põhjused:

 • Kehv annetamiskultuur
 • Emotsionaalse heategevuse kultuur
 • Madal teaduslik kompetents võrreldes parimatega
 • Madalad sissetulekud võrreldes jõukamate riikidega
 • Madal usk heategevuse efektiivsusesse
 • Vähe infot efektiivsest altruismist
 • Harjumus mõelda Eesti riigi siseselt
 • Eestlastel on keeruline tööle saada kõige mõjusamatele töökohtadele

Võimalikud negatiivsed tagajärjed:

 • Prioriteetsetes probleemides on vähem arengut
 • Vahendeid kulutatakse ebatõhusalt või isegi negatiivset sotsiaalset mõju põhjustades

Visioon

Optimaalne maailm, kus teadvusega olendite heaolu on nii kõrge kui võimalik nii lähi- kui ka kaugtulevikus. Efektiivse altruismi kogukond keskendub praegu kõige enam eksistentsiaalsete ohtude vähendamisele, farmiloomade heaolule ja üleilmsele vaesusele. Kuna kõige pakilisemate probleemide tuvastamine on keeruline, tegeleb efektiivse altruismi kogukond ka üleilmsete prioriteetide alase teadustööga. Seetõttu võivad tulevikus prioriteedid muutuda. 

Missioon

Luua kogukond inimestest, kes on pühendunud efektiivsele altruismile. See tähendab suurendada inimeste pühendumust teha head ratsionaalselt ning arendada nende arusaamist ja oskusi, kuidas seda teha. Selle tulemusel paraneb Eestis ja maailmas võimekus suunata rohkem vahendeid kõige pakilisematele üleilmsetele probleemidele ning tõhusamatele lähenemisviisidele.

Soovitud mõju

Eestist kasvab välja rohkem vajalike oskuste ja teadmistega efektiivsele altruismile pühendunud inimesi.

Sihtrühmad

 • Andekad ja aktiivsed Eesti noored, sealhulgas gümnaasiumi lõpetajad ja kõrgkooliga alustajad-alustanud, näiteks olümpiaadidel osalenud või muud moodi silma paistnud.
  • Kus sellised inimesed on? Näiteks eliitgümnaasiumites ja peamistes ülikoolides, tudengiorganisatsioonides, noorteprogrammides nagu hackaton’id jne.
 • Andekad ja aktiivsed inimesed, kellel on potentsiaali astuda maailma kõige prioriteetsemate probleemidega tegelevatesse rollidesse või annetada märkimisväärseid summasid kõige tõhusamatele heategevusühingutele.
  • Kus sellised inimesed on? Näiteks juhtivatel positsioonidel, ürituste või projektide korraldajatena, teadusprojektides, arendajad ja andmeteadlased idufirmades jne.

Fookused

Üks meie suurimaid prioriteete on tagada pikaajaline efektiivse altruismi kogukond Eestis. Tahame, et kogukond jääks aktiivseks ja muutuks veelgi aktiivsemaks ka siis, kui praegune organiseerija tööd vahetaks. Loodame leida inimesi, kes saavad meie meeskonda eelkõige turunduse, ürituste korraldamise, meeskonna arendamise ja strateegilise mõtlemise oskustega parandada.

Teiseks prioriteediks on leida potentsiaalikaid inimesi, kes võiksid lähitulevikus suunduda efektiivse altruismiga seotud tööle (nt ühe aasta jooksul), kuid me keskendume ka neile, kes on oma karjääri algusfaasis, näiteks esimese või teise aasta üliõpilastele. Samuti soovime leida inimesi, kes annetaksid regulaarselt märkimisväärseid summasid EA organisatsioonidele. Meie ülesanne on neid inimesi motiveerida, arendada ja suunata EA vallas.

Meie kolmas prioriteet on tuua kasu laiemale EA kogukonnale. Me tahame teha koostööd ja toetada teisi EA rühmi, kuid võib-olla eriti neid, mis on meie jaoks demograafiliselt kõige sarnasemad, nagu näiteks EA Soome, EA Läti ja EA Taani. Lisaks tahame algatada katseid ja proovida uusi asju, et teised grupid saaksid meie testidest ja vigadest õppida.

Peamised tegevusalad

 1. Ambitsioonikate, aktiivsete ja potentsiaalikate inimeste otsimine
 2. Meeskonna ehitamine ja arendamine
 3. Koos töötamine projektides
 4. Üks-ühele vestlused motivatsioonist ja plaanidest
 5. Väljasõidud
 6. Vaba aja tegevused
 7. Teavitusüritused
 8. Teavitustöö veebis
 9. Prioriteetsete projektide soovitamine sobivatele inimestele

Muutuse loogika skemaatiliselt

Kuidas Efektiivne Altruism Eesti mõju mõõta?

Peamised mõjuindikaatorid on järgmised:

 • Kandideerijate arv efektiivse altruismi organisatsioonidesse, näiteks Future of Humanity Institute’i, Centre for Effective Altruismi või Open Philanthropy Projecti, ja edukus kandideerimisel (kuhu vooru jõuti)
 • Andmislubadusega liitunute arv ja efektiivse altruismi organisatsioonidele annetatud summa
 • Potentsiaalikate projektide loomise arv ning nende tulemused
 • Eestis kompetentsete efektiivse altruismi edendajate arv

Kogukonna aktiivsuse indikaatorid:

 • Kogukonda kuulujate kaasatus efektiivse altruismi alaselt:
  • Üritustel osalemise sagedus
  • Ürituste korraldamise sagedus
  • Efektiivse altruismi enim levinud raamatute lugejate sagedus
  • Uudiskirjadega liitumiste arv
  • Foorumi iganädalane jälgimine ja selles osalemine
  • Osalejate arv efektiivse altruismi rahvusvahelisel konverentsil
  • Iseseisva töö väljundite arv
  • Mitu korda nädalas EA-ga tegeletakse
 • Kogukonda kuulujate motivatsioon:
  • Kuivõrd soovib kogukonda kuuluja rakendada efektiivse altruismi ideid oma karjääris või annetustes
  • Kas kogukonda kuuluja soovib edaspidi EA Eesti üritustel osaleda
  • Kas kogukonda kuuluja soovib edaspidi EA Eesti tegevust korraldada aidata
 • Uute osalejate arv (kes tulid vähemalt teisele üritusele pärast esimest)